Hãy xác định trong các công thức sau công thức nào viết đúng?

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hãy cho biết để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?
 • Lúc cần chèn thêm hình ảnh vào văn bản em chọn lệnh nào trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert?
 • Hãy cho biết biểu tượng ​ trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert là gì?
 • Lúc muốn chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo ta sử dụng lệnh nào?
 • Hãy cho biết hàm Average sử dụng để làm gì trong Excel?
 • Trong bảng Excel cho những trị giá tại ô B2=A3+C5 lúc thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?
 • Hãy cho biết nút lệnh Warp Text trong Excel sử dụng để làm gì?
 • Trong Excell cho những trị giá tại A1=4, B2=5, C2=7, lúc thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:
 • Trong bảng Excell cho khối ô B1:B4 chứa tuần tự những số 8,7,10 và 14 lúc thực hiện công thức...
 • Hãy xác định vai trò của thanh công thức của Excel?
 • Cho biết công thức tính tổng nào sau đây là đúng ?
 • Cho biết đâu là ưu điểm của thông tin được lưu dưới dạng bảng?
 • Lúc cần lưu trang tính ta chọn tổ hợp lệnh nào sau đây?
 • Lúc bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã sở hữu tên) ta muốn lưu với tên khác thì ta cần làm gì?
 • Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện làm gì?
 • Hãy cho biết một bảng tính sở hữu thể bao gồm?
 • Hãy cho biết phần mềm Typing Test sử dụng để làm gì?
 • Giả sử cần tính tổng những trị giá trong những ô C2 và D4, sau đó nhân với trị giá trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
 • Tính tổng trị giá trong những ô C2:F2 em sử dụng công thức nào
 • Giả sử cho trường hợp em lập bảng tính Excel thiếu một hàng mà ko muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?
 • Hàm nào được sử dụng để tính trị giá to nhất?
 • Xác định trong những phát biểu về Excel sau phát biểu nào ko đúng?
 • Xác định trị giá kết quả của hàm =Average(4,10,16)?
 • Cho biết ô B3 sở hữu liên hệ được xác định như thế nào?
 • Hãy cho biết loại dữ liệu nào sau đây được căn lề trái trong ô tính?
 • Theo em để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây?
 • Trong những phần mềm sở hữu tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?
 • Hãy xác định trong những công thức sau công thức nào viết đúng?
 • Theo em lúc trong ô tính xuất hiện ###### vì:
 • Dựa theo nội dung trong hộp tên cho biết thông tin?
 • Hãy cho biết để sao chép nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
 • Cần tính tổng trị giá trong những ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?
 • Cho biết khối là tập hợp những ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Liên hệ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
 • Cho biết những thành phần chính trên trang tính bao gồm?
 • Trong những công thức tính trung bình cùng, cho biết công thức nào viết sai?
 • Muốn thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau?
 • Ta sử dụng nút lệnh nào để di chuyển nội dung ô tính?
 • Cho biết trong những công thức tính sau, công thức nào viết sai?
 • Lúc muốn nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng?
 • Lúc phát hiện sở hữu sơ sót và muốn sửa dữ liệu ta sẽ tiến hành?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *