Trong các công thức sau công thức nào viết đúng Tin học 7

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 7 – Bài 4: Sử dụng những hàm để tính toán giúp HS giải bài tập, tạo điều kiện cho những em hình thành và phát triển năng lực sử dụng kỹ thuật thông tin và truyền thông:

 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây
 • Bài 1 (trang 36 sgk Tin học lớp 7): Cách nhập hàm nào sau đây ko đúng?
 • Bài 2 (trang 36 sgk Tin học lớp 7): Giả sử trong những ô A1, B1 tuần tự chứa những số -4,3. Em hãy cho biết kết quả những công thức tính sau:
 • Bài 3 (trang 36 sgk Tin học lớp 7): Phát động Excel và mở bảng tính mang tên Chi_phi_gia_dinh.
 • Bài 4 (trang 36-37 sgk Tin học lớp 7): Hàm SUM được sử dụng rất thường xuyên, do đó chương trình bảng tính hiển thị sẵn lệnhtrong nhóm Editing trên bảng chọn Home.
 • Video liên quan
  • Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 7
  • Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 7

  Bài 1 (trang 36 sgk Tin học lớp 7): Cách nhập hàm nào sau đây ko đúng?

  (A) = SUM(5,A3,B1); (B) = SUM(5,A3,B1);

  (C) = sum(5,A3,B1); (D) = SUM(5,A3,B1).

  Trả lời:

  Đáp án: C

  Bài 2 (trang 36 sgk Tin học lớp 7): Giả sử trong những ô A1, B1 tuần tự chứa những số -4,3. Em hãy cho biết kết quả những công thức tính sau:

  a) =SUM(A1, B1); b) =SUM(A1,B1,B1); c) =SUM(A1,B1,-5);

  d) =SUM(A1, B1, 2); e) =AVERAGE(A1,B1,4); f) =AVERAGE(A1,B1,5,0);

  Trả lời:

  Theo giả thiết: A1 = -4; B1 = 3, ta mang:

  a) = A1+ B1 = -1;

  b) = A1+ B1+ B1 =2;

  c) = A1+ B1+ (-5) = -6;

  d) = A1+ B1+ 2 = 1;

  e) = (A1+ B1+ 4)/3 = 1;

  f) = (A1+B1+ 5+0)/4 = 1;

  Bài 3 (trang 36 sgk Tin học lớp 7): Phát động Excel và mở bảng tính mang tên Chi_phi_gia_dinh.

  a) Sử dụng hàm SUM để tính lại những tổng và trung bình đã tính. So sánh với những kết quả đã mang.

  b) Sử dụng những hàm MAX và MIN để tính tầm giá nhiều nhất và ít nhất cho mỗi mục tiền điện, tiền nước (vào những ô trống tùy ý).

  Trả lời:

  a) Nháy lưu ban chuột ở biểu tượngtrên màn hình phát động của Windows để phát động Excel:

  – Để mở bảng tính mang tên Chi_phi_gia_dinh, em mở thư mục lưu tệp và nháy lưu ban chuột trên biểu tượng của tệp:

  b) Sau lúc mở tệp bảng tính Chi_phi_gia_dinh, em thấy nội dung bảng tính như sau:

  – Gọi C8 là tầm giá to nhất của tiền điện:

  → C8 = MAX(C3,C4,C5)

  – Gọi C9 là tầm giá nhỏ nhất của tiền điện:

  → C9 = MIN(C3,C4,C5)

  – Gọi D8 là tầm giá to nhất của tiền nước:

  D8 = MAX(D3,D4,D5)

  – Gọi D9 là tầm giá nhỏ nhất của tiền nước:

  D9 = MIN(D3,D4,D5)

  Tuần tự nhập những công thức tính vào bảng tính, ta được kết quả:

  Bài 4 (trang 36-37 sgk Tin học lớp 7): Hàm SUM được sử dụng rất thường xuyên, do đó chương trình bảng tính hiển thị sẵn lệnhtrong nhóm Editing trên bảng chọn Home.

  Sử dụng tiếp bảng tính Chi_phi_gia_dinh và thực hiện những bước sau đây:

  a) Nháy chuột chọn ô E3 và chọn lệnh

  .

  b) Quan sát và nhận diện hàm SUM được tự động chèn vào cùng với gợi ý về khối dữ liệu sẽ được tính tổng (hình 1.30). Nhấn phím Enter nếu chương trình cho gợi ý đúng, nếu ko, hãy sử dụng chuột để chọn lại khối dữ liệu rồi nhấn Enter .

  c) Xóa dữ liệu trong ô B3 và lặp lại bước a). Quan sát vùng dữ liệu được gợi ý.

  d) Khôi phục lại dữ liệu trong ô B3 và nhập dữ liệu văn bản tùy ý vào ô B3. Thực hiện lại bước a) và quan sát vùng dữ liệu được gợi ý. Ghi lại nhận xét của em.

  Trả lời:

  a) Nháy chuột chọn ô E3 và chọn lệnh.

  b) Do chương trình gợi ý sai nên em phải sửa lại hàm SUM gợi ý thành E3 = SUM(C3,D3) rồi nhấn Enter :

  c) Xóa dữ liệu trong ô B3 và lặp lại bước a, chương trình sẽ hiện gợi ý hàm SUM như sau:

  d) Khôi phục lại dữ liệu trong ô B3 và nhập dữ liệu văn bản tùy ý vào ô B3. Thực hiện lại bước a, chương trình sẽ hiện gợi ý hàm SUM như sau:

  → Nhận xét: Lệnhcho phép gọi nhanh hàm SUM với những đối số truyền vào gợi ý gồm những ô phía trước ô đang chọn thỏa mãn yêu cầu nằm liền kề nhau và mang dữ liệu là kiểu số.

  PD là viết tắt của lệnh nào và tiêu dùng để làm gì? (Tin học - Lớp 5)

  4 trả lời

  Nếu những bước thực hiện định dạng văn bản? (Tin học - Lớp 6)

  Hai trả lời

  Em sử dụng wait 60 lúc nào? (Tin học - Lớp 5)

  Một trả lời

  Trong thẻ Animations, ở mục Transition Sound để (Tin học - Lớp 4)

  Hai trả lời

  Cách di chuyên con trỏ soạn thảo trong bảng là: (Tin học - Lớp 6)

  3 trả lời

  Nội dung của những ô trong bảng mang thể chứa: (Tin học - Lớp 6)

  Hai trả lời

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *