Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu ele

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong những phân tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
 • Trong những phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của những yếu tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu ele
 • Tiêu dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF?
 • Phản ứng nào được sử dụng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm?
 • Cho 5,6 gam Fe tác dụng Cl2 dư thì khối lượng muối thu được là
 • Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2OSố phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử H
 • Cho phản ứng: Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O.
 • Dãy nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tính khử của những ion halogenua tăng dần?
 • Axit hipoclorơ với công thức là
 • Thí nghiệm nào sau đây ko với khí bay ra?
 • Trong hợp chất, Clo với những trạng thái oxi hóa là
 • Nghiên cứu tác dụng của iot với hồ tinh bột, người ta làm thí nghiệm như sau: cho vào ống thử một ít hồ tinh bột.
 • Số electron trong những obitan p của nguyên tử Cl (Z = 17) là
 • Trường hợp nào ko xảy ra phản ứng?
 • Clo ko phản ứng với ?
 • Chất nào sau đây chỉ với tính oxi hóa?
 • Người ta tiến hành thí nghiệm điều chế và nghiên cứu tính tẩy màu của khí clo ẩm theo hình vẽ sau:Vị trí (1), (2)
 • Cho m gam kẽm tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Trị giá của m là
 • Câu nào sau đây sai lúc nói về flo?
 • Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng một loại muối clorua?
 • Trong tự nhiên kali với hai đồng vị 39K và 41K.
 • Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ thường thu được dung dịch chứa những chất
 • Dãy gồm những chất trong phân tử chỉ với liên kết cùng hoá trị phân cực là
 • Phát biểu đúng là?
 • Ý kiến phát biểu nào sau đây sai ?
 • 8,5 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A và B (ở hai chu kì liên tục trong BTH; MA < MB) vào nước thu được dung dịch Y và 3,3
 • Đốt 28,0 gam bột sắt ngoài ko khí thu được m gam hỗn hợp X (gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3).
 • Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam h�
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.(2) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl dư.
 • Cho 0,84 lít (đktc) hiđro clorua qua 50ml dung dịch AgNO3 8,5% (d=1,1g/ml). C% của HNO3 trong dung dịch thu được là
 • Sở hữu 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T. Mỗi lọ chứa một trong những dung dịch sau đây: AgNO3, CaCl2, HI, Na2CO3.
 • Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư.
 • Cho 3,23 gam hỗn hợp muối NaX, NaY (X, Y là Hai halogen ở Hai chu kỳ liên tục, MX < MY) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 6,63 gam
 • Cho hỗn hợp NaI và NaBr hòa tan vào nước, thu được dung dịch A.
 • Hỗn hợp A gồm Mg, Zn. Dung dịch B là dung dịch HCl xM.TN1: Cho 20,Hai gam A vào Hai lit dung dịch B thu được 8,96 lit H2.
 • Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3 , Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư thấy với 0,7 mol axit phản ứng và còn lại 0,35a gam chất rắn
 • Cho 14,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng với O2 dư, thu được 22,3 gam hỗm hợp 3 oxit kim loại.
 • Hòa tan hoàn toàn 7,028 gam hỗn hợp rắn X gồm: Zn, Fe3O4, ZnO (số mol Zn bằng số mol ZnO) vào 88,Hai gam dung dịch HNO3 20% thu đư
 • Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc,
 • Cho 15,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 13,44 lít H2 (đktc).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *