Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ? 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Tìm phương trình hóa học viết sai. 
 • Cho photpho tác dụng với những chất sau : Ca, O2, Cl2, KClO3, HNO3 và H2SO4 đặc, nóng.
 • Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp những chất nào sau đây ? 
 • Thành phần chính của quặng apatit là 
 • Photpho chỉ tồn tại ở Hai dạng thù hình photpho đỏ và photpho trắng
 • Trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc).
 • Nung 1000 gam loại quặng photphorit chứa Ca3(PO4)2 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC.
 • Đốt cháy một lượng photpho (mang khối lượng to hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% r
 • Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ? 
 • Lúc đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :H3PO4 → X → Y → Z.Những chất X, Y, Z tuần tự là 
 • Thành phần chính của quặng photphorit là 
 • Cho 4 dung dịch sau : Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 và H3PO4 mang cùng nồng độ mol, mang những trị giá pH tuần tự là : pH1, pH2,
 • Nhận xét nào sau đây đúng ? 
 • Cho những chất sau : NaOH, H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4.
 • Cho sơ đồ sau : HCl + muối X → H3PO4 + NaClHãy cho biết mang bao nhiêu muối X thỏa mãn. 
 • Cho những phản ứng sau :(1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2 (lò điện); (2) NH3 + O2 (to cao)(3) Cu(NO3)2 (to cao)&n
 • Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X.
 • Cho sơ đò chuyển hóa : P2O5 → X → Y → Z.Những chất X, Y, Z tuần tự là 
 • Hòa tan hoàn toàn 3,Một gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhấ
 • Thủy phân hoàn toàn 5,42 gam PX3 trong nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần sử dụng 100 ml dung dịch NaOH 1M.
 • Lấy 124 gam P đem điều chế H3PO4 với hiệu suất phản ứng đạt 100%.
 • Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X mang chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.
 • V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X
 • đổ KOH tới dư vào dd H3PO4, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối 
 • Lúc đổ H3PO4 tới dư vào dd KOH, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối 
 • Thuốc thử sử dụng để nhận diện ion PO43- 
 • Cho Hai mol KOH vào dd chứa 1,5 mol H3PO4. Sau phản ứng trong dd mang những muối: 
 • Cho dd mang chứa 0,25 mol KOH vào dd mang chứa 0,Một mol H3PO4. Muối thu được sau phản ứng là: 
 • Trộn 50 ml dd H3PO4 1M với V ml dd KOH 1M thu được Một muối trung hoà
 • 100 ml dd NaOH 1M tác dụng với 50 ml dd H3PO4 1M, dd muối thu được mang nồng độ mol
 • Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào
 • Supephotphat chỉ mang Ca(H2PO4)2
 • Phân lân suphephotphat kép thực sản xuất được thường chỉ chứa 40% P2O5. Hàm lượng % Ca(H2PO4)2 trong phân: 
 • Phân kali KCl sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ chứa 50% K2O
 • Thủy phân hoàn toàn 7,506 gam halogenua của photpho (V) thu được hỗn hợp X
 • a mol P2O5 vào 200 ml dung dịch NaOH 2,75M thì thu được dung dịch chứa 0,15 mol NaH2PO4
 • Đốt cháy hoàn toàn 6,Hai gam P trong oxi dư, cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50 gam dung dịch NaOH 32%
 • KMnO4 + PH3 + H2SO4 → K2SO4 + MnO2 + H3PO4 + H2O
 • Cho a mol P2O5 vào 200ml dung dịch NaOH thì thu được dung dịch chúa 0,15 mol Na2HPO4 và 0,25 mol NaH2PO4.
 • Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng chứa 73% Ca(PO4)2, 26% CaCO3 và 1% SiO2.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *