Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dãy những nhân tố tồn tại trong tự nhiên ở cả dạng đơn chất và hợp chất là
 • Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ là do
 • Trong phân tử HNO3 nguyên tử N sở hữu
 • Trong phòng thí nghiệm sở hữu thể điều chế N2 bằng cách
 • Phản ứng thường được tiêu dùng để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm là
 • Lúc so sánh NH3 với NH4+, phát biểu ko đúng là
 • Chất nào bên dưới đây ko tạo kết tủa lúc cho vào dung dịch AgNO3??
 • Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:X + Y →  ko xảy ra phản ứng.
 • Lúc bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào bên dưới đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?
 • Cho những phản ứng sau:(1) NH4NO3 →              (2) Cu(NO3)2 →   &nbs
 • Phản ứng nhiệt phân ko đúng là phản ứng nào trong 4 phản ứng sau?
 • Ứng dụng ko phải của nitơ là
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:(1) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
 • Phương pháp sản xuất N2 trong công nghiệp là
 • HNO3 ko thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với chất nào sau đây ?
 • Cho a mol Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b mol HNO3 thu được dung dịch chứa hai muối và ko thấy sở hữu khí t
 • Căn cứ vào tính chất vật lí nào sau đây để tách N2 từ ko khí sạch (ko khí sau lúc được loại bỏ hết tạp
 • Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là
 • Thuốc thử tiêu dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là
 • Lúc nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng.
 • Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là
 • Tiến hành những thí nghiệm sau:a, Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2.b, Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
 • Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 người ta làm cách nào sau đây ?
 • Phát biểu nào sau đây là đúng về hCHC?
 • Cho những hình vẽ mô tả cách thu khí NH3 trong phòng thí nghiệm như sau:Hình mô tả đúng là
 • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất X trong phòng thí nghiệm như sau:Chất X là
 • Oxi hóa hoàn toàn 3,Một gam photpho trong khí oxi dư.
 • Phần trăm khối lượng Ca(H2PO4)Hai trong phân bón là bao nhiêu?
 • Nhiệt phân hoàn toàn 5,55 gam hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và NaNO3 thu được 1,512 lít (đktc) hỗn hợp khí Y.
 • Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y.
 • Cho Zn tới dư vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,Một mol KNO3.
 • Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối v�
 • Nung m gam hỗn hợp X gồm Cu(NO3)Hai và AgNO3 trong bình kín ko chứa ko khí, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y
 • Cho 13,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi (dư) nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thu được 20,12 gam hỗn hợp
 • Hòa tan hết 17,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO ( trong đó O chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch
 • Cho a gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào b gam dung dịch HNO3 24% (vừa đủ), thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O, N2 (đ
 • Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS sở hữu tỉ lệ mol 1:1 (M là kim loại sở hữu hóa trị ko đổi).
 • Hòa tan hoàn toàn 61,Hai gam kim loại X bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 16,8 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí ko mà
 • Trong công nghiệp, supephotphat kép được sản xuất qua Hai giai đoạn: điều chế axit photphoric và cho axit photphoric tác dụng v�
 • Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 sở hữu tỉ khối so với H2 là 16/3 .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *