Cách viết công thức Lewis đơn giản, dễ hiểu nhất

Công thức Lewis sử dụng để trình diễn sự hình thành liên kết hoá học giữa những nguyên tử trong một phân tử. Công thức Lewis của một phần tử được xây dựng từ công thức electron của phân tử, trong đó mỗi cặp electron chung giữa hai nguyên tử tham gia liên kết được thay bằng một gạch nối ““.

Công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của một số phân tử

Ví dụ: Viết công thức Lewis của SO2, SO3, N2, NO2, HNO3, H2S, SF6, C2H2

Viết Công thức Lewis của HCN

Bước 1: C mang 4 electron hóa trị, H mang Một electron hóa trị, N mang 5 electron hóa trị.

⇒ Tổng số electron hóa trị là: 4 + 1 + 5 = 10 electron.

Bước 2: Sơ đồ sườn trình diễn liên kết của phân tử HCN

Bước 3: Số electron hóa trị chưa tham gia liên kết trong sơ đồ là: 10 – 2 × 2 = 6 electron

Hoàn thiện octet cho nguyên tử mang độ âm điện to hơn trong sơ đồ:

Sử dụng 6 electron này để tạo octet cho N trước

Bước 4: Đã sử dụng hết 6 electron để tạo octet cho N. Tuy nhiên C chưa đủ octet nên ta chuyển Hai cặp electron của nguyên tử N tạo thành cặp electron sử dụng chung giữa C và N. Nguyên tử H đã đủ octet

Vậy công thức Lewis của HCN là:

Viết Công thức Lewis của SO3

+ Bước 1: S mang 6 electron hóa trị, O mang 6 electron hóa trị. Trong phân tử SO3, mang Một nguyên tử S và 3 nguyên tử O

⇒ Tổng số electron hóa trị là: 1.6 + 3.6 = 24 electron

+ Bước 2: Sơ đồ sườn trình diễn liên kết của phân tử SO3

S mang độ âm điện nhỏ hơn nên S là nguyên tử trung tâm.

+ Bước 3: Số electron hóa trị chưa tham gia liên kết trong sơ đồ là: 24 – 2.3 = 18 electron

Hoàn thiện octet cho nguyên tử mang độ âm điện to hơn trong sơ đồ:

Sử dụng 18 electron này để tạo octet cho O trước (vì O mang độ âm điện cao hơn)

+ Bước 4: Đã sử dụng hết 18 electron để tạo octet cho O. Tuy nhiên S chưa đủ octet nên ta chuyển Một cặp electron của nguyên tử O tạo thành cặp electron sử dụng chung.

Công thức Lewis của SO3 là:

Viết Công thức Lewis của NH3

Bước 1. Tổng số electron hóa trị = 1.5 + 3.1 = 8 electron

Bước 2. Trong phân tử NH3, nguyên tử N cần 3 electron để đạt octet, nguyên tử H cần Một electron hóa trị để đạt octet. Vì vậy, N là nguyên tử trung tâm, còn những nguyên tử H được xếp xung quanh:

Bước 3. Nguyên tử H đã đạt octet.

Bước 4. Số electron hóa trị còn lại là: 8 – 2.3 = 2

⇒ Chuyển Hai electron còn lại vào nguyên tử N để đạt octet, thu được công thức Lewis của phân tử NH3.

Viết Công thức Lewis của N2

+ Bước 1. Số electron hóa trị là 5.2 = 10 electron

+ Bước 2. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử N cần 3 electron để đạt octet.

+ Bước 3. Mỗi nguyên tử N cần 6 electron hóa trị để đạt octet:

+ Bước 4. Số electron hóa trị còn lại là: 10 – 6.2 – 2.1 = – 4

– Số electron hóa trị của nguyên tử N là 5, nên để đạt octet mỗi nguyên tử N sẽ góp chung 3 electron hóa trị để tạo liên kết với nhau.

Công thức Lewis của phân tử N2 là:

Viết Công thức Lewis của SO2 

+ Bước 1. Số electron hóa trị là 1.6 + 2.6 = 18 electron.

+ Bước 2. Trong phân tử SO2, nguyên tử S cần Hai electron để đạt octet, nguyên tử O cần Hai electron hóa trị để đạt octet. Vì vậy, S là nguyên tử trung tâm, còn nguyên tử O được xếp xung quanh:

+ Bước 3. Hoàn thiện octet cho nguyên tử O:

+ Bước 4. Số electron hóa trị còn lại: 18 – 2.2 – 2.6 = 2

Sử dụng Hai electron này để tạo octet cho S.

Nguyên tử S mang 4 electron hóa trị nên Một nguyên tử O sẽ sử dụng Một cặp electron để tạo liên kết với S và nguyên tử S còn Một đôi electron chưa tham gia liên kết.

Công thức Lewis của SO2 là:

Viết Công thức Lewis của nitric acid HNO3

Bước 1: N mang 5 electron hóa trị, O mang 6 electron hóa trị, H mang Một electron hóa trị. Trong phân tử HNO3, mang Một nguyên tử H, 3 nguyên tử O và Một nguyên tử N

⇒ Tổng số electron hóa trị N1 = 1.1 + 3.6 + 1.5 = 24 electron

Bước 2: Vẽ sườn tạo bởi những nguyên tử liên kết với nhau:

Số electron hóa trị đã sử dụng để xây dựng sườn là N2 = 4.2 = 8 electron

Số electron hóa trị còn lại là N3 = N1 – N2 = 24 – 8 = 16 electron

Bước 3: Sử dụng N3 = 16 electron để tạo octet cho O trước

Bước 4: Đã sử dụng hết 16 electron để tạo octet cho O. Tuy nhiên N chưa đủ octet nên ta chuyển Một cặp electron của nguyên tử O bên phải tạo thành cặp electron sử dụng chung.

Chung cho hai nguyên tử O và N

Viết công thức Lewis của những phân tử CS2, SCl2 và CCl4

– Phân tử CS2: Mỗi nguyên tử S sẽ góp chung Hai electron mới nguyên tử C tạo thành 4 cặp electron sử dụng chung được biểu thị bằng 4 gạch nối.

– Phân tử SCl2: Mỗi nguyên tử Cl sẽ góp chung Một electron với nguyên tử S để tạo thành Hai cặp electron sử dụng chung.

– Phân tử CCl4: Mỗi nguyên tử Cl sẽ góp Một electron với nguyên tử C để tạo thành 4 cặp electron sử dụng chung.

*****************

Trên đây là bài học về Công thức Lewis chi tiết, đầy đủ nhất. Kỳ vọng những em đã biết cách viết công thức Lewis của những phân tử. Chúc những em học tốt và đạt điểm cao trong những bài thi, bài rà soát nhé.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *